Wczytuję dane...
REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOM-LIGHT

 

1. Postanowienia ogólne

 1.1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony www.sklep-oswietleniowy.pl jest własnością Tomasza Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TOM-LIGHT Tomasz Rutkowski z siedzibą w Warszawie 03-287, przy ul. Głębockiej 54 B/29, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 971-041-42-24, REGON: 142004203, dalej zwanego „Sprzedawcą”. Pozostałe dane do kontaktu: email: sklep@sklep-oswietleniowy.pl, tel.: 601 35 83 82.

1.2. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.

1.3. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

1.4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

 

2. Zawarcie umowy sprzedaży

 2.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz  opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

2.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.

 

3. Prawo odstąpienia od umowy

 3.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

3.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

3.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) oraz dowód zakupu (paragon/faktura). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar:  sklep@sklep-oswietleniowy.pl, lub TOM-LIGHT Tomasz Rutkowski, ul. Głębocka 54 B/29, 03-287 Warszawa

3.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

3.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy.

3.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

(Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przykro mi, ale zgodnie z powyższym zwrot Towaru na tej podstawie nie jest możliwy.)

 

4. Płatności

 4.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

a) Płatność za pobraniem,

b) Płatność przelewem na rachunek sprzedawcy,

c) płatności online (szybkie płatności internetowe): Paynow mBank

d) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

4.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

4.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

 

5. Dostawa

 5.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

5.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie od 24 godzin do 31 dni, od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia pomiędzy TOM-LIGHT a Kupującym, odnośnie terminu dostawy. Sprzedawca informuje kupującego o przewidywanym czasie dostawy. Kupujący może wówczas odstąpić od transakcji.

5.3. Termin „Realizacja zamówienia…” podawany na stronie produktu jest orientacyjny i nie zobowiązuje Sprzedawcy do wywiązania się z niego. W przypadku gdy produkt jest niedostępny Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

5.4. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany w podczas składania zamówienia.

5.5. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.6. Dostawa następuje tylko w dni robocze.

5.7. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem:

a) Firmy kurierskiej

- przesyłka kurierska

- przesyłka kurierska za pobraniem.

5.8. Dowód sprzedaży towaru dostarczany jest Kupującemu w jeden ze sposobów:

- faktura VAT wysłana drogą mailową,

- paragon lub faktura VAT wysłana wraz z towarem,

- paragon lub faktura VAT wysłana listem poleconym na adres Kupującego.

Sprzedawca decuduje o formie wystawienia i dostarczenia dowodu zakupu.

Na życzenie Kupującego Sprzedawca może dostarczyczyć Kupującemu wybrany dowód zakupu.

5.9. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

5.10. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w przeciągu 10 dni od daty złożenia nie będą realizowane.

5.11. Dostarczane produkry są na czas transportu rozkręcone, tak aby w czasie transportu nie uległy uszkodzeniu, i należy je samodzielnie zmontować.

5.12. Przesyłkę kurierską należy sprawdzić przy odbiorze w obecności kuriera. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy spisać z kurierem protokół szkody w momencie dostarczenia przesyłki, nie później .

KURIER MA OBOWIĄZEK POCZEKAĆ AŻ PRZESYŁKA ZOSTANIE SPRAWDZONA.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone, ale podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest przesłanie skanu protokołu szkody, spisanego w momencie otrzymania przesyłki (nie później), kurier powinien posiadać przy sobie druczki.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez firmę kurierską jest spisanie protokołu szkody w momencie dostarczenia przesyłki, nie później.

 

6. Reklamacje

6.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady towarów według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

6.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.

6.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

6.4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca.

6.5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6.6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora, Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

6.7. Przesyłkę kurierską należy sprawdzić przy odbiorze w obecności kuriera. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy spisać z kurierem protokół szkody w momencie dostarczenia przesyłki, nie później .

KURIER MA OBOWIĄZEK POCZEKAĆ AŻ PRZESYŁKA ZOSTANIE SPRAWDZONA.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone, ale podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest przesłanie skanu protokołu szkody, spisanego w momencie otrzymania przesyłki (nie później), kurier powinien posiadać przy sobie druczki.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez firmę kurierską jest spisanie protokołu szkody w momencie dostarczenia przesyłki, nie później.

      

7. Postanowienia końcowe

 7.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.

7.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia, Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: sklep@sklep-oswietleniowy.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 601 35 83 82.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.  1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827).

7.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

7.5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

7.6. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.

7.7. Za wyraźną zgodą Kupującego, Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.

7.8. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

7.9. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

7.11. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

7.12. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.sklep-oswietleniowy.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.sklep-oswietleniowy.pl bez zgody właściciela są zabronione.

7.13. Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014r.

7.14. Regulamin obowiązujący do dnia 25-12-2014r. dostępny jest na http://www.sklep-oswietleniowy.pl/_cms/view/-7/regulamin.html

*   *   *

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY